Algemene voorwaarden

1. Binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van dit contract heeft de particulier het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarden dat hij de verkoper hiervan bij een per post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de particulier aan dit recht zou verzaken is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn is het voldoende dat de kennisgeving wordt verstuurd voor het verstrijken van deze termijn. Deze clausule is niet van toepassing voor BTW plichtigen.

2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden en die essentieel zijn voor onze toestemming voor de overeenkomst. Deze voorwaarden hebben aldus voorrang op de eigen voorwaarden van de klant.

3. De aanbiedingen, bestekken en offertes zijn vrijblijvend. De overeengekomen modaliteiten zullen slechts definitief zijn na schriftelijke aanvaarding van de bestelling of offerte. BVBA Group Protect behoudt zich het recht voor het ontwerp en bestek te wijzigen indien dit nodig mocht blijken om de bedongen behandeling tot een goed einde te brengen.

4. De cliënt verbindt zich ertoe vrije toegang te verlenen tot het terrein, de gebouwen en de lokalen telkens als dit nodig is; indien geen toegang wordt verleend tot de het terrein, de gebouwen en lokalen op de onder partijen afgesproken dag en uur om een of andere reden, wordt de kost voor de nutteloze reis ten laste gelegd van de cliënt en zal er een forfaitaire schadevergoeding van 750euro worden aangerekend. BVBA Group Protect behoudt zich het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken ingeval de structuur der lokalen of gebouwen ongeschikt zouden zijn voor de toepassing van de saneringswerken. Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden; zal een gedeelte van de overeengekomen prijs worden betast in verhouding tot de werkelijk uitgevoerde werken.
Wij kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of door derden, evenmin als voor schade aan gebouwen. Voor onvermijdelijke schade is BVBA Group Protect niet verantwoordelijk.

5. Bij niet betaling of niet volledige betaling van de prijs op de vervaldag , wordt het openstaand gedeelte van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een interesten van 1% per maand met als minimum de wettelijke interesten. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling , van rechtswege het openstaand bedrag verhoogd met 12 % met een minimum van 200,00 euro en een maximum van 2.000,00 euro per factuur ten titel van conventioneel strafbeding als forfaitaire schadevergoeding, zelfs bij toekennen van termijnen van respijt en dit wegens buitengerechtelijke kosten en zonder dat dit afdoet aan ons recht op interesten en ons recht om een hogere schade te bewijzen.

6. Behoudens technische uitvoeringsmoeilijkheden, wanneer één van de partijen nalaat zijn verbintenis uit te voeren, kan de overeenkomst per aangetekend schrijven ten zijne laste ontbonden worden. In dergelijk geval zal de in het ongelijk gestelde partij de prijs verschuldigd zijn in verhouding tot de reeds uitgevoerde werken vermeerderd met 30% van de waarde van de niet-uitgevoerde werken en dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

7. Onze verbintenissen worden uitgevoerd op onze zetel. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst waarbij partijen verklaren dat de Internationale koopverdragen niet toepasselijk zijn.

8. Voor alle geschillen zullen de rechtbank in Kortrijk of het vredegerecht te Menen alleen gemachtigd zijn, zelfs in geval van veelheid van verweerders, incidentele vordering, oproeping in vrijwaring of uitgifte van wissels, behoudens andere uitdrukkingen aanvaarde bepalingen.

  1. home
  2. algemene-voorwaarden